Положення про громадську раду


ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду
при Державній екологічній інспекції у Житомирській області

 

1. Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Житомирській області (далі – Громадська рада при Держекоінспекції) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції у Житомирській області,  налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики:
1) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
2) при здійсненні державного нагляду (контролю) за  додержанням  вимог  законодавства  у  сфері охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального використання,   відтворення   та   охорони   природних   ресурсів; додержанням  режиму  територій  та  об'єктів  природно-заповідного фонду;  за екологічною та радіаційною безпекою  (у  тому  числі  у пунктах  пропуску  через  державний  кордон  і  в  зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту,  експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою  щодо  біологічних  об'єктів  природного  середовища  при створенні,   дослідженні  та  практичному  використанні  генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі;  поводженням з відходами   (крім   поводження   з   радіоактивними  відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.
    
2. У своїй діяльності Громадська рада при Держекоінспекції керується Конституцією України, законами України, актами Президента України,  постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.
Положення про Громадську раду при Держекоінспекції погоджується Начальником Державної екологічної інспекції у Житомирській області, та схвалюється на засіданні Громадської ради при Держекоінспекції.

3. Основними завданнями Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області є:
створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
здійснення громадського контролю за діяльністю Держекоінспекції;
сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики в сферах діяльності Держекоінспекції.

4. Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Житомирській областії відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) розробляє та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Держекоінспекції;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно – правових актів;

5) здійснює громадський контроль за діяльністю Держекоінспекції та врахуванням нею пропозицій, зауважень громадськості, а також дотриманням Держекоінспекцією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держекоінспекції інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення в сферах діяльності Держекоінспекції;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно – територіальної одиниці в сфері охорони навколишнього природного середовища;

9) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, екологічними громадськими організаціями та об’єднаннями в Житомирській області;

10)  сприяє проведенню всеукраїнських природоохоронних кампаній, акцій та спільних дій громадських природоохоронних організацій, залученню грантів у сферу охорони навколишнього природного середовища;

11) проводить роботу з підготовки та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність.

5. Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Житомирській області має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців та громадян;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від Держекоінспекції, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від Держекоінспекції проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;
6) у встановленому порядку подавати запити на фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища пріоритетних з точки зору Громадської ради при Держекоінспекції природоохоронних заходів;
7) подавати пропозиції до розгляду на Науково-технічній раді та Колегії Державної екологічної інспекції у Житомирській області;
8) делегувати представників громадської ради при Держекоінспекції в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів, відповідно до покладених на неї завдань.
Члени Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській областві мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Держекоінспекція.

6. До складу Громадської ради при Держекоінспекції включаються представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх обєднань, творчих спілок, асоціацій, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
7. Склад Громадської ради при Держекоінспекції формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу Громадської ради при Держекоінспекції - два роки.
До складу Громадської ради при Держекоінспекції може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Громадській раді при Державній екологічній інспекції у Житомирській області є індивідуальним.

8. Формування нового складу Громадської ради при Держекоінспекції відбувається у відповідності до нормативно – правових документів Кабінету Міністрів України.

9. Начальник Державної екологічної інспекції у Житомирській області затверджує склад Громадської ради при Держекоінспекції на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді при Держекоінспекції припиняється на підставі рішення Громадської ради  при Держекоінспекції у разі:
систематичної відсутності члена Громадської ради при Держекоінспекції на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді при Держекоінспекції;
порушення членом Громадської ради при Держекоінспекції норм Положення  про Громадську раду при Держекоінспекції та встановленого регламенту;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради при Держекоінспекції;
неможливості члена Громадської ради при Держекоінспекції брати участь у роботі Громадської ради при Держекоінспекції за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради при Держекоінспекції недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом Громадської ради при Держекоінспекції відповідної заяви.

11. Громадську раду при Держекоінспекції очолює голова, який обирається членами Громадської ради при Держекоінспекції на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова Громадської ради при Держекоінспекції має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Головою Громадської ради при Держекоінспекції не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.
Повноваження Голови громадської ради при Держекоінспекції можуть бути припинені за рішенням громадської ради при Держекоінспекції у разі припинення його членства у Громадській раді при Держекоінспекції, а також виникнення підстав, які передбачені Положенням про Громадську раду при Держекоінспекції.

12. Голова Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області:
- організовує діяльність Громадської ради при Держекоінспекції;
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
- підписує документи від імені Громадської ради при Держекоінспекції;
- представляє Громадську раду при Держекоінспекції у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, іншими іноземними та українськими юридичними та фізичними особами;
може брати участь у засіданнях колегії Державної екологічної інспекції у Житомирській області.

13. Відповідальний секретар Громадської ради при Держекоінспекції обирається членами громадської ради при Держекоінспекції на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Відповідальний секретар Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області:
- приймає, узагальнює та надає на розгляд Голові Громадської ради при Держекоінспекції пропозиції від членів громадської ради та Державної екологічної інспекції у Житомирській області;
- веде та оформлює належним чином порядок денний, протокол засідання та матеріали до нього;
- поширює інформаційні матеріали та документи серед членів Громадської ради при Держекоінспекції;

14. Основною формою роботи Громадської ради при Держекоінспекції є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради при Держекоінспекції можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради при Держекоінспекції чи  однієї третини загального складу її членів.
У разі наявності поважної причини, яка унеможливлює участь в засіданні члена Громадської ради при Держекоінспекції, така особа має право передати право голосу одному із її членів за наявності довіреності, засвідченої інститутом громадянського суспільства, інтереси якого представляються, в установленому законодавством порядку.
Засідання Громадської ради при Держекоінспекції є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
Засідання Громадської ради при Держекоінспекції проводяться відкрито.
У засіданнях Громадської ради при Держекоінспекції може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Держекоінспекції.
За запрошенням Голови Громадської ради при Держекоінспекції у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Члени Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області зобов’язані:
- узгоджувати на засіданні громадської ради при Держекоінспекції будь-які заяви або дії, які ними будуть виконуватися від імені Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області;
- дотримуватись норм Положення про Громадську раду при Державній екологічній інспекції у Житомирській області, встановленого регламенту, своєчасно виконувати рішення Громадської ради при Держекоінспекції, в яких вони є виконавцями.
- у своїй діяльності керуватися чинним законодавством України.

16. Рішення Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Державної екологічної інспекції у Житомирській області.
Рішення Державної екологічної інспекції у Житомирській області, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради при Держекоінспекції, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради при Держекоінспекції та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради при Держекоінспекції або причини їх відхилення.
17. Громадська рада при Держекоінспекції інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

18. Забезпечення секретаріату Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Житомирській області приміщенням, засобами зв‘язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Державна екологічна інспекція у Житомирській області.

19. Громадська рада при Державній екологічній інспекції у Житомирській області має бланк із своїм найменуванням.


 

Місія та функції ДЕІ у Житомирській області:

Державна екологічна інспекція у Житомирській області входить до системи органів виконавчої влади для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

© 2011-2013 Всі права захишені!

Державна екологічна інспекція у Житомирській областіДЕІ у Житомирській області, Державна екологічна інспекція у Житомирській області, Екологічна Інспекція Житомира. При повному або частковому використанні матеріалів сайту, посилання на http://dei.zt.ua/ обов’язкове. Створення сайту за підтимки Веб студіі Маг-портал!